โครงสร้างบุคลากร2019-02-12T04:55:48+00:00

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

นายวีระ ศรีชัย
นายวีระ ศรีชัยหัวหน้าสำนักงาน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายวิดล รัตนโนชา
นายวิดล รัตนโนชาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 (บ/ช)
นายพินิจ วลัญชพร
นายพินิจ วลัญชพรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 (ก/ง)
นายวุ่นสิน โนรดี
นายวุ่นสิน โนรดีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 (ก/ง)
น.ส.ธชธร ประยูรวงศ์
น.ส.ธชธร ประยูรวงศ์นักบัญชี 5
นายสนธิ หนูสง
นายสนธิ หนูสงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
นางฟิรดาวส์ อินทรชิต
นางฟิรดาวส์ อินทรชิตเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 3
น.ส.จิรภัทร วาระหัส
น.ส.จิรภัทร วาระหัสเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 (ก/ง)
น.ส.เสาวภาคย์ คงอ่อน
น.ส.เสาวภาคย์ คงอ่อนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 (ก/ง)

ฝ่ายธุรการ

นางพัทพิงค์ สันทองสังโยธิน
นางพัทพิงค์ สันทองสังโยธินเจ้าหน้าที่ธุรการ 6
นายอนันต์ อุสมันบาฮา
นายอนันต์ อุสมันบาฮาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
นายแทนคุณ ดอเลาะ
นายแทนคุณ ดอเลาะเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
นายวสันต์ มะดิง
นายวสันต์ มะดิงเจ้าหน้าที่ธุรการ 4
นายสันติ พานิช
นายสันติ พานิชเจ้าหน้าที่ธุรการ 3
นายเทวัญ สันตะพันธุ์
นายเทวัญ สันตะพันธุ์เจ้าหน้าที่ธุรการ 3
นายคมสันต์ จันดำ
นายคมสันต์ จันดำเจ้าหน้าที่ธุรการ 3
นายณัฐพล สุทธิพิทักษ์
นายณัฐพล สุทธิพิทักษ์เจ้าหน้าที่ธุรการ 2
น.ส.สลิลทิพย์ ทองคำ
น.ส.สลิลทิพย์ ทองคำเจ้าหน้าที่ธุรการ 2
นายอิศเรศย์ แววภักดี
นายอิศเรศย์ แววภักดีเจ้าหน้าที่ธุรการ 2
นายสุชาติ โชติกุลานนท์
นายสุชาติ โชติกุลานนท์เจ้าหน้าที่ธุรการ 2
นายอนุสรณ์ มะดีเยาะ
นายอนุสรณ์ มะดีเยาะเจ้าหน้าที่ธุรการ 1
ว่าที่ ร.ต.มูฮัมหมัดอัฏฮา มะ
ว่าที่ ร.ต.มูฮัมหมัดอัฏฮา มะเจ้าหน้าที่ธุรการ 1
นายแวร์บารอน อุสมันบาฮา
นายแวร์บารอน อุสมันบาฮาเจ้าหน้าที่ธุรการ 1
นายพงษ์ศักดิ์ แซ่มสันเทียะ
นายพงษ์ศักดิ์ แซ่มสันเทียะเจ้าหน้าที่ธุรการ 1