ที่อยู่หน่วยงาน2019-02-01T07:01:20+00:00

การติดต่อ

ที่อยู่ – สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี   หมู่ที่ 8      ถนน นาเกลือ      ตำบลบานา

อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี   94000

โทรศัพท์ –  0 – 7341-4112

โทรสาร –  0 – 7341-4115

E –Mail  – fmo.pattani@hotmail.com