การดำเนินงาน2019-02-13T06:47:51+00:00

การดำนินงาน

การให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ   ท่าเทียบเรือประมง ความยาวประมาณรวม 318 เมตรโดยแบ่งพื้นที่เป็นท่าที่ 1 ความยาว 192เมตรและท่าที่ 2  ความยาว 126 เมตร ให้บริการแก่เรือประมงเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ยังมีตลาดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ(ตลาดเช้า พื้นที่ 9,979 ตารางเมตร) และโรงคลุมบรรจุสัตว์น้ำ 2 โรง เนื้อที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตร จัดแบ่งเป็นล็อค และพื้นที่สำหรับบรรจุ-ขนถ่ายสัตว์น้ำ(ปลาเลย) สำหรับรถบรรทุกสัตว์น้ำ

        การควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ โดยมีมาตรการด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง เช่น การคัดเลือกกสัตว์น้ำที่ถูกสุขลักษณะ การตรวจประเมินคุณภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น(Sensory Checking) การตรวจการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนในสัตว์น้ำ   การใช้น้ำสะอาดในกิจกรรม แล ะการบำบัดน้ำที่ใช้ในกิจกรรมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษก่อนปล่ยลงสู่ลำคลองสาธารณะ

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีได้รับการตรวจประเมินสุชลักษณะท่าเทียบเรือประมงโดยกรมประมงปีละ 2 ครั้ง

ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่อง   ในปัจจุบันมีพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นฐานของการประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ โรงน้ำแข็ง 1 โรง โรงงานปลากระป๋อง 1 โรง ห้องเย็น 1 โรง อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำขั้นต้น (Pre processing) จำนวนประมาณ 15 ราย และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าสัตว์น้ำ จำนวนประมาณ 5 ราย

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาดและสถิติประมง   เผยแพร่ข้อมูลสถิติประมง ราคาสัตว์น้ำ โดยให้บริการผ่านเวปไซด์  www.fishmarket.co.th

ให้สินเชื่อการประมงและส่งเสริมอาชีพประมง  ดำเนินการให้สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ประมงแก่ชาวประมง

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและอื่นๆนอกจากนี้ยัง ให้การส่งเสริมอาชีพประมง  โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง  การดำเนินงานประสานงานกับสมาคมประมงและสหกรณ์ประมงในท้องถิ่น  ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ควบคุมดูแลการจำหน่ายน้ำมันม่วงตามโ ครงการจำหน่ายน้ำมันราคาถูกให้กับชาวประมงในเขตจังหวัดปัตตานี      

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีได้รับมอบอำนาจจากกรมประมงให้เป็นหน่วยงานในการออกใบรับรองการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) สำหรับเรือประมงที่เข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ตามมาตรการด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมการทำประมง   IUU ( Illegal  , Unreported , and Unregulated Fishing) ของรัฐาบาล  ซึ่งเป็นมาตรการที่สหภาพยุโรปได้นำมาใช้กับประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ท่าเทียบเรือประมงยาว 318 เมตร ให้บริการกับเรือประมงในประเทศ
 • โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำขนาด 9,101 ตารางเมตร
 • ลานจอดรถสำหรับธุรกิจเนื้อที่ 39,750 ตารางเมตร
 • อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยของชาวประมง 81 คูหา
 • โรงน้ำแข็ง 2โรง กำลังผลิดวันละ 1,500 ซอง
 • อาคารเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำ
 • อาคารระบบผลิตน้ำสะอาดสำหรับใช้ในกิจกรรมท่าเทียบเรือกำลังผลิต 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • อาคารระบบบำบัดน้ำทิ้ง กำลังผลิต 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 • การบริการเครื่องมืออุปกรณ์

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์

1   ตลาดสัตว์น้ำชายแดน

2  ศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาร

มาตรการและโครงการที่สำคัญ

 • โครงการศูนย์รวมสัตว์น้ำฮาลารท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
 • โครงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมท่าเทียบเรือประมงปัตตานี โดยระบบ EM Ball ชีวภาพ

สถิติที่สำคัญ

ผลการดำเนินงาน